Move Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van MOVE BV

 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Move bv: Move bv, gevestigd en kantoorhoudende te Veldhoven.

Koper: degene die met Move bv, als bedoeld in deze voorwaarden, een koopovereenkomst sluit of heeft gesloten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Move bv en op alle overeenkomsten tussen Move bv en koper.Aanbod, bestelling, totstandkoming en annulering van de overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van Move bv zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. De gestanddoeningstermijn van een offerte bedraagt 3 maanden.

De overeenkomst tussen Move bv en de koper komt uitsluitend tot stand door de ondertekening van een schriftelijke koopovereenkomst, dan wel door de elektronische of schriftelijke acceptatie door Move bv van een door de koper elektronisch geplaatste bestelling.

De koper kan de koopovereenkomst annuleren zolang de verkochte zaak nog niet is afgeleverd. In dat geval is de koper gehouden Move bv schadeloos te stellen. De schade van Move bv is forfaitair bepaald op 30% van de koopprijs (inclusief BTW), tenzij de daadwerkelijke schade dit bedrag te boven gaat. Onder daadwerkelijke schade wordt in ieder geval verstaan: alle door Move bv gemaakte kosten in verband met de aanschaf van zaken en/of het op maat (laten) maken en aanpassen daarvan aan de wensen van de koper.gen niet verzetten.

Prijzen, tarieven en betaling

Verkoop en levering geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Move bv gehanteerde prijzen en tarieven. Move bv is gerechtigd de overeengekomen koopprijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, indien is overeengekomen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden en zich tussentijds prijsverhogingen voordoen.

Alle door Move bv  gehanteerde prijzen en tarieven worden vooraf aan de koper medegedeeld en uitgesplitst in koopprijs eventuele montage , BTW, eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en eventuele administratie of transportkosten.

Betaling door de koper geschiedt ten tijde en ter plaatse van de aflevering ingeval van bezorging, per kas of bankbetaling. Partijen kunnen hiervan afwijken door  schriftelijk overeen te zijn komen dat de koper Move bv eenmalig een machtiging om de totale koopprijs at te schrijven van een door de koper aan te wijzen rekeningnummer. Partijen kunnen ook overeenkomen dat de koper na aflevering een factuur ontvangt. In dat geval dient het factuurbedrag binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur door de koper te worden voldaan, bij gebreke waarvan de koper direct in verzuim geraakt zonder daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van en voldoening buiten rechte voor rekening van koper en is koper wettelijke handelsrente over de koopsom verschuldigd. Betalingen van de koper strekken altijd in eerste plaats tot voldoening van eventuele rente en/of incassokosten en pas  daarna tot voldoening van het factuurbedrag. De incassokosten zijn forfartair bepaald op 15% van het factuurbedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Move bv is gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zolang de koper niet aan al zijn (betalingen) verplichtingen uit hoofde van enige met Move bv bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de koper alsnog zijn verplichtingen jegens Move bv volledig is nagekomen.

Aflevering en reclames

3. Aflevering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats en tijd en kan plaatsvinden door middel van bezorging door Move bv of het afhalen door de koper.

Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde gaat op koper  over op het moment waarop dit aan koper juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde wordt gebracht.

 • indien partijen zijn overeengekomen dat Move bv de gekochte zaak bij de koper bezorgt of laat bezorgen, dient de koper op de overeengekomen plaats  en tijd aanwezig te zijn. Is dit niet het geval, dan worden de bezorgkosten in rekening gebracht en kan een nieuwe bezorg afspraak worden gemaakt. De koper dient dan opnieuw bezorgkosten te betalen.

Indien de zaak, op verzoek van de koper, niet wordt uitgepakt, wordt de zaak geacht onbeschadigd te zijn afgeleverd. Van eventuele schade aan de bezorglocatie dient direct melding te worden gemaakt; indien daarop geen schade  wordt vermeld, wordt die geacht niet aanwezig te zijn.

 • Indien partijen zijn overeengekomen dat de koper de gekochte zaak afhaalt, dient de koper op het afgesproken tijdstip de zaak af te halen. Blijft de koper daartoe in gebreke, dan zal Move bv de koper schriftelijk verzoeken de zaak alsnog binnen 7 dagen af te halen. Blijft de koper vervolgens opnieuw in gebreke, dan verkeert de koper in verzuim en zal Move bv de overeenkomst kunnen ontbinden dan wel nakoming vorderen en zal de geleden schade op de koper kunnen worden verhaald. De koper dient zichtbare schade aan de zaak direct, voordat de zaak is afgehaald, schriftelijk aan Move bv te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding vervalt elke aanspraak jegens Move bv ter zake van gebreken in de afgeleverde zaak.
  • Gebreken in de afgeleverde zaak, die redelijkerwijs niet direct na bezorging of direct bij afhaling kunnen worden geconstateerd, dienen aan Move bv schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 3 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de afgeleverde zaak te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen.
  • Afbeeldingen bij de getoonde producten kunnen licht afwijken van de afgeleverde zaak. Move bv spant zich in dit niet voor te laten komen. Kopers kunnen geen rechten aan afbeeldingen ontlenen.  
 • Overmacht

Indien Move bv door een niet-toerekenbare tekortkoming ( overmacht )  niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de vertraging in levertijden bij de fabrikant of importeur.

 • Eigendomsvoorbehoud

Move bv behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de koper afgeleverde zaken voor, zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalingen) verplichting(en) jegens Move bv uit hoofde van welke overeenkomsten met Move bv dan ook, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten daaronder begrepen.

 • Garanties
  • De in deze bepaling gegeven garantie is slechts van toepassing op door Move bv uit hoofde van een koopovereenkomst geleverde zaken.
  • Garanties wordt verleend  op het goed functioneren van het geleverde voertuig gedurende de periode van een jaar en onder de voorwaarden door de fabrikant gegeven. Dit houdt in de garantie op de motor en de dragende onderdelen. Op de accu en de verlichting geldt een garantietermijn van zes maanden. De garantie houdt feitelijk in reparatie of vervanging van onderdelen, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.
  • Buiten de garantie vallen in ieder geval storingen of gebreken die ontstaan ten gevolge van; het niet in acht nemen van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften door de wederpartij;  gebruik van het voertuig anders dan het normale gebruik; normale slijtage; montage of reparatie aan of ten behoeve van het voertuig door derden, zonder schriftelijke toestemming van Move bv; ondeskundige reparatie aan of ten behoeve van het voertuig door de wederpartij; door de wederpartij op het voertuig toegepaste niet originele onderdelen. De garantie vervalt wanneer de begrenzer maximale snelheid verhoogd is. Move is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele verkeersovertredingen.
  • De garantie is daarnaast niet van toepassing wanneer de oorzaak van de storing of het gebrek is gelegen buiten het product.
  • De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang zij niet aan al haar verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met Move bv gesloten overeenkomst voortvloeiend, heeft voldaan.
  • De garantie verloopt nadat de eigenaar het geleverde  voertuig binnen de garantietermijn verkoopt of anderszins overdraagt aan een derde.
  • Bij een reparatie die onder de garantieregeling valt, worden voorrijkosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 45,00 in geheel Nederland. Bij aflevering van het voertuig aan de  werkplaats, zijn geen extra kosten verbonden.
 • Aansprakelijkheid
  • Indien de wederpartij stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Move bv, dan dient de wederpartij zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen.
  • Move bv kan slechts aansprakelijk worden gesteld c.q. worden gehouden voor de door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn  verzekering wordt gedekt, maximaal tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering, tenzij sprake is vanwege opzet of grove schuld.
  • In afwijking van het in lid 1bepaalde aanvaardt Move bv geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade: als gevolg van een reparatie of verandering aan het voertuig na aflevering  verricht door de wederpartij of een derde; wegens overschrijding van de leveringstermijnen; als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij;
  • Move bv is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen  in en/of discrepanties ten aanzien van de overeengekomen kwaliteit van het geleverde.
  • Indien de schade mede het gevolg is van gebeurtenissen waarvoor  een ander dan Move bv verantwoordelijk is, dan Move bv niet aansprakelijk.
  • Move bv is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of derden die zich in of aan het voertuig bevinden en die Move bv uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
  • De wederpartij dient bij levering of afhaling het voertuig te controleren op eventuele beschadiging of andere onjuistheden. Na het tekenen van de pakbon is Move BV niet verantwoordelijk voor elke aansprakelijkheid.
  • Move BV treft geen aansprakelijkheid omtrent veranderingen van voertuig categorieën opgelegd door overheid RVO, RDW of andere instanties die de wederpartij opgelegd krijgen.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op elke door Move bv gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de Move bv met de koper gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Move bv, voor zover wettelijke bepalingen zich daarte

Proefrit komen maken?

NAAM